PODSTAWA PRAWNA UPADŁOŚCI

 

Sygn.akt VIII U 94/01

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 1 października 2001 r.

Sąd Rejonowy w Lublinie VIII Wydział Gospodarczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.R. Zofia Homa

Sędziowie: Sędzia S. R. Zofia Tarkiewicz, Sędzia S.R. Monika Kazubińska-Kręcisz

Protokolant: Anna Reszka

Po rozpoznaniu w dniu 26 września 2001 r. w Lublinie

Na rozprawie

Sprawy z wniosku: wierzyciela "Gunther-MWK"Bramy, Elementy budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach
Z udziałem dłużnika :"Daewoo Motor Polska" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie

O ogłoszenie upadłości:

Postanawia:

  1. ogłosić upadłość "Daewoo Motor Polska" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich
  3. wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na ręce sędziego-komisarza;

  4. wyznaczyć sędziego - komisarza w osobie Sędziego S.R. Andrzeja Łopuszańskiego;

  5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Leszka Liszcza, adres dla doręczeń: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12;

  6. koszty postępowania pomiędzy uczestnikami wzajemnie znieść.

 

U Z A S A D N I E N I E

We wniosku z dnia 19 sierpnia 2001 r. wierzyciel "Gunter-MWK" Bramy, elementy budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach wniósł o ogłoszenie upadłości dłużnika "Daewoo Motor Polska" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie.

W uzasadnieniu podniósł, iż należności dłużnika wobec wnioskodawcy wyniosą obecnie 373,974,28 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 368.974,28 zł - od dnia 31 października 2000 r. ; od kwoty 5.000,00 zł. - od dnia 24 listopada 2000 r. W dniach 22 marca 2001 r. i 10 maja 2001 r. dłużnik został wezwany do zapłaty. W odpowiedzi wnosił o wstrzymanie kierowania sprawy na drogę sądową przez okres 2 tygodni, jednakże do chwili obecnej należności tych nie uregulował. W uzupełnieniu wniosku wierzyciel dołączył dokumenty, które wskazują, że dłużnik zaprzestał płacenia długów (k.1-2 i 18-19 akt VIIIU 94/01).

Wnioskiem z dnia 3 września 2001 r. "Daewoo Motor Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie wniósł o ogłoszenie upadłości z powodu zaprzestania płacenia długów.

W uzasadnieniu wniosku dłużnik wskazał, że z powodu braku środków na finansowanie zobowiązań zaprzestał płacenia długów. Na obecną sytuację złożyły się między innymi następujące czynniki:

"Daewoo Motor Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie począwszy od IV kwartału 1997 r. realizowała inwestycję budowy nowej fabryki i uruchomienia produkcji samochodu dostawczego nowej generacji, oznaczonego jako LD - 100.

Zakończenie tej inwestycji i uruchomienie produkcji samochodu LD - 100, będącego następcą obecnie wytwarzanego "Lublina3" jest warunkiem koniecznym dla dalszego istnienia spółki na rynku motoryzacyjnym w kraju i za granicą. Z powodu ogłoszenia niewypłacalności strategicznego wspólnika Spółki (posiadającego aktualnie 89,5%) - firmy "Daewoo Motor Company Ltd." w Korei Płd. (DWMC), realizacja opisanej inwestycji spowodowała zamrożenie znacznych środków obrotowych "Daewoo Motor Polska" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie DWMC nie wywiązało się bowiem z zadeklarowanego wcześniej wsparcia finansowego dla inwestycji LD-100. Mimo wysiłków zarządu nie doszło również do utworzenia konsorcjum bankowego, które udzieliłoby kredytu inwestycyjnego na budowę fabryki. Wobec trudności finansowych DWMC zarząd Spółki niezwłocznie podjął próby pozyskania nowego inwestora strategicznego dla Spółki. W ciągu 200 r. prowadzono w tej sprawie rozmowy z wiodącymi koncernami motoryzacyjnymi na świecie (Ford,Volkswagen) jednak ze względu na wysoki czynnik ryzyka związany z ogólną sytuacją Daewoo oraz recesją na rynku w Polsce rozmowy te zakończyły się niepowodzeniem. Mimo zawarcia umowy o strategicznym partnerstwie pomiędzy spółką, DWMC oraz POL-MOT na przełomie maja i czerwca b.r. Do tej pory nie doszło do jej zatwierdzenia przez instytucje sprawujące nadzór nad DWMC (banki, sąd oraz właściwych ministrów).

Nie zatwierdzenie umowy uniemożliwi zaangażowanie się POL-MOT-u jaki inwestora Daewoo Motor Polska. Równocześnie z poszukiwaniem strategicznego udziałowca zarząd Spółki, począwszy od lutego 2001 r. prowadził negocjacje z bankami wierzycielskimi w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Daewoo Motor Polska. Równocześnie z poszukiwaniem strategicznego udziałowca zarząd Spółki, począwszy od lutego 2001 r. prowadził negocjacje z bankami wierzycielskimi w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Daewoo Motor Polska. Niestety brak zgodności stanowisk wszystkich ośmiu banków uczestniczących w rozmach spowodował, że do chwili obecnej nie osiągnięto porozumienia w omawianej kwestii i nie podpisano ugody z dłużnikiem. Niepowodzeniem w większości przypadków zakończyły się próby uzgodnienia z innymi niż banki wierzycielami restrukturyzacji spłaty przeterminowanego zadłużenia. Z powodu stagnacji gospodarczej w Polsce, a w szczególności drastycznego ograniczenia popytu na krajowym rynku samochodów dostawczych, a także niskiego kursu walut obcych zmniejszającego opłacalność eksportu, wartość sprzedaży generowanej przez Spółkę zmalała do poziomu uniemożliwiającego pokrywanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wobec dostawców materiałów i części do produkcji. Obecny poziom produkcji ogranicza się do około 300 sztuk miesięcznie i uwarunkowany jest możliwościami znajdującego się w stanie recesji polskiego rynku.

Obecna sytuacja finansowa Spółki, charakteryzująca się brakiem możliwości kontynuowania żywotnej dla interesów spółki inwestycji oraz brakiem spłaty zaciągniętych zobowiązań wyczerpuje przesłanki określone w art. 1 § 1 Prawa Upadłościowego ( k.2-4 akt VIII U 104/01).

Na rozprawie w dniu 26 września 2001 r. zarządzono połączenie do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę VIII U 104/01 z wniosku dłużnika Daewoo Motor Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie o ogłoszenie upadłości ze sprawą VIII U 94/01 z wniosku wierzyciela "Gunther-MWK" Bramy, Elementy budowlane Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach z udziałem dłużnika Daewoo Motor Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie o ogłoszenie upadłości(k.).

Sąd Rejonowy w Lublinie - Sąd Gospodarczy zważył co następuje:

Zgodnie z wnioskiem wierzyciela i wskazaną przez dłużnika przesłanką uzasadniającą zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości - a mianowicie określoną w art. 1 § 1 Prawa Upadłościowego sytuacją zaprzestania płacenia długów - "Daewoo Motor Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie faktycznie zaprzestała płacenia długów.

Na dzień orzekania wartość majątku spółki wynosi 970.130.600 zł. Zobowiązania spółki wynoszą około 900.000,000 zł - jest to kwota bez wymagalnych odsetek za zwłokę.

Ocena wyjaśnień członków zarządu dłużnika i wierzyciela oraz zeznań świadka pozwala stwierdzić, iż zaprzestanie płacenia długów ma charakter trwały. Z wyjaśnień członków zarządu dłużnika wynika, że głównym przedmiotem działalności gospodarczej spółki była produkcja samochodów dostawczych oraz, że działalność produkcyjna prowadzona jest obecnie w szczątkowym zakresie. Z wyjaśnień tych jednoznacznie wynika, że z otrzymywanych dochodów możliwe jest zaspokojenie tylko bieżących zobowiązań koniecznych do utrzymania produkcji i częściowej wypłaty zaległych wynagrodzeń pracownikom. Pomimo, iż w chwili obecnej spółka mogłaby produkować około 300 samochodów jest to wykluczone ze względu na zajęte rachunki bankowe. Zaistniałą sytuację należy ocenić tylko tak, że nie rokuje ona pozytywnie na przyszłość - także z punktu widzenia możliwości zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Jeśli bowiem spółka nie prowadzi produkcji, to nie jest możliwe osiąganie środków pieniężnych na spłatę dotychczasowych zobowiązań, narastające długi w bardzo krótkim czasie mogą przewyższyć wartość majątku. Z dowodów przeprowadzonych w trakcie rozprawy wynika jednoznacznie, że dłużnik co najmniej od miesiąca października 2000 r, zaprzestał systematycznie płacić swoje zobowiązania - w tym czasie wymagalne było zobowiązanie wierzyciela, który zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości, również w październiku 2000 r. dłużnik zaciągnął pożyczkę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 8.609.243,77 zł na wymagalne świadczenia pracownicze.

" Wstrzymanie płacenia długów, co do którego nie można przewidzieć, jak długo potrwa, podobnie jak wstrzymanie spowodowane trudnościami, co do których nie ma widoków, by szybko ustąpiły, jest równoznaczne z zaprzestaniem płacenia długów" (post. SN z 9.11.1995 r., ICRN 174/95, nie publ.)

Do przyjęcia zaprzestania płacenia długów w rozumieniu art.1§ 1 Prawa upadłościowego za wystarczające należy uznać to, że dłużnik nie płaci ich z powodu braku środków płatniczych. Bez znaczenia jest tym samym okoliczność, czy stan bierny jego majątku przewyższa stan czynny lub nie, gdyż nie można utożsamiać faktu zaprzestania płacenia długów przez dłużnika ze stanem nadmiernego zadłużenia, kiedy to majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie jego długów (por. Komentarz do Prawa upadłościowego i Prawa o postępowaniu układowym pod red. J. Korzonka, PPU "VEGA" str. 11-12).

Stosownie do treści art. 13 § 1 Prawa upadłościowego Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania. Przepis ten nakłada więc na sąd obowiązek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w razie zaistnienia wskazanych w nim przesłanek.

Z dokumentów dołączonych do wniosku wynik, że wartość majątku dłużnika wolnego od obciążeń wynosi 260.938.102,56 zł. W tej sytuacji dłużnik wykazał istnienie wolnego od obciążeń majątku, który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania.

Z tych wszystkich względów w ocenie Sądu Rejonowego w Lublinie - Sądu Gospodarczego zarówno wniosek wierzyciela "Gunther - MWK" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach, jak i wniosek dłużnika "Daewoo Motor Polska" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie o ogłoszenie upadłości z uwagi na to, iż dłużnik zaprzestał płacenia długów (art. 1 § 1 Prawa upadłościowego) zasługują na uwzględnienie.

Orzeczenie o kosztach uzasadnia art. 520 § 1 k.p.c. w zw. z art. 68 Prawa upadłościowego.

 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strona startowa serwisu Przejdź do góry tej strony
Copyright ©   2002 MIS     Wszelkie prawa zastrzeżone