Regulamin korzystania z usług informatycznych świadczonych przez Ośrodek Obliczeniowy Masy Upadłości DAEWOO MOTOR POLSKA Sp. z o.o.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "regulaminem", określa zakres i warunki świadczenia usług informatycznych przez Ośrodek Obliczeniowy Masy Upadłości DAEWOO MOTOR POLSKA Sp. z o.o.
 2. Usługi informatyczne świadczone są na rzecz usługobiorców na podstawie regulaminu oraz umowy i cenników załączanych do umów.

§ 2

Definicje pojęć

Użyte regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługi informatyczne – usługi polegające na dzierżawie sprzętu informatycznego, przetwarzaniu danych , zapewnieniem dostępu do internetu oraz udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej lub serwisów internetowych.
 2. Usługobiorca – podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług z Masą Upadłości DAEWOO MOTOR POLSKA Sp. z o.o.
 3. Usługodawca – Masa Upadłości Daewoo Motor Polska Sp. z o.o.
 4. Serwis – pracownicy Ośrodka Obliczeniowego będącego jednostką organizacyjną Masy Upadłości DAEWOO MOTOR POLSKA Sp. z o.o. odpowiedzialną za współpracę z usługobiorcami we wszystkich sprawach wymienionych w warunkach umowy.
 5. Sieć komputerowa – sieć transmisji danych położona wewnątrz obszaru Masy Upadłości DAEWOO MOTOR POLSKA Sp. z o.o. , na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający Ośrodkowi Obliczeniowemu przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci.
 6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Masą Upadłości DAEWOO MOTOR POLSKA Sp. z o.o. a usługobiorcą o świadczenie usług informatycznych. Urządzenia – sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia usług informatycznych.


§ 3

Umowa o świadczenie usług

 1. Przez zawarcie umowy, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach przewidzianych umową, regulaminem i cennikiem. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Regulamin stanowi załącznik do umowy oraz dodatkowo udostępniany jest usługobiorcom poprzez stronę internetową www.daewoo.lublin.pl.
 3. Do prac instalacyjnych związanych z uruchomieniem usług informatycznych Serwis przystępuje tylko i wyłącznie po podpisaniu umowy przez Usługobiorcę a termin tych prac określony jest w umowie.
 4. Okres naliczania należności wynikających z umowy rozpoczyna się od daty podpisania protokółu odbioru podpisanego przez obie strony.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te usługi oraz przestrzegania postanowień umowy i regulaminu.
 6. Umowa może być rozwiązana na wniosek Usługodawcy lub Usługobiorcy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia . Okres wypowiedzenia liczy się od pierwszego kalendarzowego dnia miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia.
 7. W przypadku nieterminowego regulowania należności lub naruszenia zasad regulaminu przez Usługobiorcę Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§ 4

Prawa i Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca w trakcie obowiązywania umowy ma prawo do korzystania z usług informatycznych na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Usługi informatyczne świadczone są na wyłączny użytek Usługobiorcy. W związku z powyższym Usługobiorca nie jest uprawniony do dostarczania osobom trzecim usług, bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Usługobiorca nie może bez porozumienia z Usługodawcą dołączać nowych komputerów lub własnych urządzeń do sieci komputerowej Usługodawcy.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które są niezgodne z prawem lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa w związku z korzystaniem z usług informatycznych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszeń, których dopuści się Usługobiorca.
 5. Korzystając ze świadczonych usług Usługobiorca zobowiązuje się nie przekazywać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin, a w szczególności zobowiązany jest powstrzymać się od następujących czynności:

  5.1 Wysyłania masowych komunikatów o charakterze komercyjnym („SPAM”) wbrew woli adresatów,
  5.2 Używania i udostępniania bez stosownego zezwolenia materiałów objętych ochroną prawa autorskiego,
        używania bez stosownego zezwolenia lub oznaczenia znaków towarowych osób trzecich, używania lub
        dystrybuowania informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa osób trzecich,
  5.3 Podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować naruszenie chronionej prawem prywatności
        osób, włączając w to zbieranie i dystrybucję informacji o użytkownikach Internetu bez ich zgody, z wyjątkiem
        zakresu dopuszczonego przez prawo,
  5.4 Transmisji treści obraźliwych lub pornograficznych naruszających dobra osobiste osób trzecich lub dobre
        obyczaje.
  5.5 Doprowadzania do mylnej interpretacji informacji transmisyjnej, włączając w to nagłówki zwrotne przesyłek
        poczty elektronicznej i adresy pakietów protokołów internetowych itp.
  5.6 Programowej zmiany konfiguracji urządzeń sieciowych i serwerów oraz prób złamania istniejących zabezpieczeń
        systemowych
  5.7 Używania usług do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem lub regulaminami innych
        dostawców Internetu, serwisów WWW, kawiarni internetowych itp.,
  5.8 Wykorzystywania usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z zasadami współżycia
        społecznego w tym celowego przeciążania sieci, celowej transmisji danych z wirusami komputerowymi,
  5.9 Przyczyniania się lub zezwalania jakiejkolwiek osobie na działania opisane powyżej.

§ 5

Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. W ramach realizacji usług informatycznych , Usługodawca zapewnia sprawność działania serwerów, na których świadczone są usługi informatyczne co najmniej przez 98 % czasu w ciągu roku.
 2. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usługi informatycznych, Usługodawca dołoży wszelkich starań do usunięcia przyczyny tej przerwy w możliwie najkrótszym terminie.
 3. W przypadku gdy przerwa w świadczeniu usług z winy Usługodawcy przekroczy 8 godzin , Usługodawca zmniejszy miesięczne należności z tego tytułu o 1/30 opłat wymienionych w umowie i dotyczących danej usługi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług związanych z konserwacją sprzętu, koniecznością jego relokacji fizycznej lub z innych uzasadnionych przyczyn.
 5. Usługodawca poinformuje o takiej przerwie telefonicznie lub pocztą elektroniczną . W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zagrażającej działaniu krytycznych dla funkcjonowania urządzeń Usługodawcy, może nastąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu usług informatycznych. Świadczenie usługi zostanie rozpoczęte niezwłocznie po ustaniu sytuacji awaryjnej.
 6. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych i systemów Usługobiorcy oraz odtwarzanie tych danych regulowane będzie szczegółowo w warunkach umowy.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu fizycznego zabezpieczenia Serwerów na których świadczone są usługi przed nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie Serwerów przed zdalnym nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych oraz za jakiekolwiek szkody z tego wynikające (piractwo komputerowe).
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie i przekazywanie przez Usługobiorcę treści oraz danych.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostęp do zasobów Usługobiorcy (jego obszaru dyskowego, poczty i wszystkich zapisanych plików danych) możliwy jest tylko dla uprawnionych osób.
 11. W przypadku powzięcia informacji przez Serwis techniczny o naruszeniu przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Usługodawca może zablokować korzystanie z usług bez powiadomienia Usługobiorcy, do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 12. Z tytułu zablokowania możliwości korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę z powodów, o których mowa w punkcie 7 , Usługobiorcy nie przysługuje jakikolwiek rabat, dyskonto, obniżka opłat lub odszkodowanie.
 13. W przypadku nieterminowego regulowania należności za usługi informatyczne, Usługodawca powiadamia pisemnie Usługobiorcę o wielkości zaległych należności , określa termin spłaty należności oraz może zastosować sankcję w postaci częściowego lub całościowego ograniczenia świadczonych usług.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyłączenia elementów usług lub całości usług w przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że wykonywanie tych elementów ma niekorzystny wpływ na stabilność i bezpieczeństwo systemu informatycznego Usługodawcy.
 15. Serwis techniczny zastrzega sobie prawo wysyłania informacji dotyczących kwestii technicznych i organizacyjnych na adres Usługobiorcy.


§ 6

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług informatycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi. W szczególności, Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług , zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:
  1.1 Awaria łączy transmisji danych położonych poza siedzibą Usługodawcy .
  1.2 Przyczyny o charakterze siły wyższej np. huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk i inne będące poza
        kontrolą Usługodawcy.
  1.3 Okoliczności powstałe z winy Usługobiorcy, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy
       
  albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa.
  1.4 Jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z usług,
        w tym również nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
  1.5 Treść i każdą inną zawartość wysyłanych oraz znajdujących się w systemie wiadomości, wprowadzonych przez
        Usługobiorcę.
  1.6 Skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł Usługobiorcy.
  1.7 Przerwy w funkcjonowaniu systemu zaistniałe z przyczyn technicznych (spowodowane konserwacją,
        przeglądem, wymianą sprzętu).
  1.8 Utratę danych spowodowaną awarią systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
  1.9 Jakiekolwiek szkody pośrednie, w szczególności utratę zysków lub dochodów przez Usługobiorców,
        z przyczyn zawinionych przez Usługobiorców.
   
 2. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy, ze wszystkich tytułów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Umowy, nie może przekroczyć kwoty opłaty z tytułu świadczenia usługi na rzecz tego Usługobiorcy.


§ 7

Odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z korzystania z usług przez Usługobiorcę oraz osób przez niego upoważnionych, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania przez Usługobiorcę lub osoby przez niego upoważnionej z usług informatycznych, Usługobiorca zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej oraz innych uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.
 3. W przypadku korzystania z usługi dzierżawy sprzętu komputerowego Usługobiorca zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.
 4. Usługobiorca zabezpieczy przedmiot dzierżawy i będzie chronić go przed przypadkowymi stratami oraz poniesie koszty napraw przedmiotu dzierżawy wynikające z nieprawidłowej eksploatacji lub nie zapewnienia odpowiednich warunków otoczenia.
 5. Bez zgody Usługodawcy, Usługobiorca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do używania.
 6. Po zakończeniu umowy dzierżawy Usługobiorca zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy przedmiot dzierżawy w stanie nie gorszym niż wynikającym z normalnego użytkowania.
 7. Przedmiot dzierżawy powinien być zwrócony najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i dostarczony do siedziby Usługodawcy przez Usługobiorcę.
 8. Wcześniejszy zwrot dzierżawionego sprzętu nie upoważnia do zwrotu części wpłaconej raty dzierżawnej.
 9. Wartość poszczególnych przedmiotów dzierżawy wymieniona jest w załączniku do umowy. W przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu dzierżawy, Usługobiorca zobowiązany jest zwrócić równowartość przedmiotu dzierżawy ustalonej w umowie.
 10. W przypadku korzystania z usług za pośrednictwem sprzętu komputerowego Usługobiorcy , Usługobiorca zobowiązuje się do dostosowania parametrów technicznych sprzętu do wymagań sieci komputerowej Usługodawcy.
 11. Usługodawca może dostosować odpłatnie sprzęt będący własnością Usługobiorcy do korzystania z zamawianych usług pod warunkiem dostarczenia wszystkich niezbędnych komponentów sprzętowych i programowych.

§ 8

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług informatycznych należy zgłaszać pisemnie do Ośrodka Obliczeniowego MU DMP lub telefonicznie na nr telefonów : 749 1170, 749 1166, 749 1155.
 2. Na reklamacje pisemne Usługodawca ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
 3. Po telefonicznym złożeniu reklamacji dotyczących sytuacji awaryjnych Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usuwania awarii w dniu roboczym w godzinach 7-ej do 15-ej.
 4. Przy telefonicznym zgłoszeniu awarii po godz.15-ej lub w dniu świątecznym Usługodawca przystąpi do usuwania awarii w ciągu najbliższego dnia roboczego.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia Usługobiorcę o przypuszczalnym terminie usunięcia awarii w przeciągu 2 godzin od złożenia zawiadomienia oraz natychmiast po usunięciu awarii.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie wprowadzenie zmian treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o zmianie swoich usługobiorców na 7 (siedem) dni przed terminem wejścia w życie zmiany treści Regulaminu.
 2. Reklamacje składane przez Usługobiorców wynikające z nieznajomości treści niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Usługodawcę negatywnie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 października 2003 r.


 

Masa Upadłości Daewoo Motor Polska
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7-9

 

 

 

         regulamin.doc
 
     
Strona startowa serwisu Przejdź do góry tej strony
Copyright ©   2002 MIS     Wszelkie prawa zastrzeżone